ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PRZEBUDOWY z ROZBUDOWĄ RESTAURACJI „ZACISZE” w OSTRZESZOWIE”

 

 

 

Ostrzeszów, 2009-07-17

 

Nr sprawy ZEC. …………./09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

 

 

Działając na podstawie art. 69 i 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), kieruję zapytanie o cenę dotyczące następującej usługi:

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PRZEBUDOWY z ROZBUDOWĄ RESTAURACJI „ZACISZE” w OSTRZESZOWIE”

 

 

Dokumentację postępowania przesyłam w załączeniu. Proszę o złożenie pisemnej oferty (wraz z wymaganym oświadczeniem) na załączonym formularzu ofertowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

SIWZ wraz z załączonym:

- formularzem ofertowym,

- formularzem oświadczenia o spełnieniu warunków podmiotowych,

- projektem umowy,

- formularzem – podwykonawca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr sprawy ZEC …………./09

Załącznik nr 1

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

I. Zamawiający

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Ostrzeszowie

ul. Kąpielowa

63-500 Ostrzeszów

woj. wielkopolskie

 

NIP 514-01-32-773

REGON 250838130

tel./fax (0-62) 730 08 95; fax (0-62) 730 00 82

 

www.ostrzeszow.pl

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. zapytanie o cenę;

 2. postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”.

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia – usługa pn.:

 

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PRZEBUDOWY z ROZBUDOWĄ RESTAURACJI „ZACISZE” w OSTRZESZOWIE”

 

CPV 71.22.00.00-6

 

ZAKRES OPRACOWANIA

 

1. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

Rozwiązanie funkcji całego obiektu, układu pomieszczeń oraz wstępna aranżacja funkcjonalna pozwalająca ocenić ilość miejsc w zależności od wariantu imprezy. Wariantowa propozycja bryły budynku z rozwiązaniem elewacji – wizualizacje przestrzenne.

 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ( do pozwolenia na budowę )

 

3. PROJEKT BUDOWLANY z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI ( do pozwolenia na budowę )

 1. elewacje obiektu budowlanego oraz jego wygląd zewnętrzny ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wykończeniowych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji;

 2. rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia:

 1. układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego,

 2. rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych budynku i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi,

 3. położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania,

 1. rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność przegród.

 2. podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części.

 3. zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:

 1. instalacje oraz urządzenia budowlane: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe,

 2. instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną,

 3. instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych,

 1. wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach.

 

4. PROJEKT ARANŻACYJNY WNĘTRZ RESTAURACJI

rozwiązania aranżacyjne poszczególnych elementów pomieszczeń przy założeniu uzyskania indywidualnego nastroju nawiązującego do założonego charakteru obiektu:

 1. rozwiązanie podziałów ścian, dobór okładzin ściennych, elementów dekoracyjnych, kolorystyki fragmentów przewidzianych pod malowanie itp.

 2. rozwiązanie podłóg, dobór płytek, paneli podłogowych ewentualnie innych wykładzin, ich układu plastycznego, rodzaju i koloru spoin, wpustów podłogowych itp.

 3. rozwiązanie sufitów w zakresie ich ukształtowania, doboru materiałów, rozmieszczenia i doboru elementów oświetlenia, wentylacji oraz nagłośnienia

 4. dobór i rozmieszczenie mebli „katalogowych”

 5. opracowanie szczegółowe – wykonawcze elementów indywidualnych:

 • bar – rozwiązanie lady i ściany baru

 • szatnia – lada wieszaki

 • rozwiązania szczegółowe sanitariatów ( układ i dobór płytek, kolorystyka ścian, układ luster, ceramika sanitarna itp. )

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy;

2. Termin zakończenia – 2 miesiące od podpisania umowy.

 

UWAGA - Termin uzyskania pozwolenia na budowę jest związany z procedurami administracyjnymi i nie jest włączony do terminu opracowania projektu budowlanego.

 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

Spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

 1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 3. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy przedstawionych dokumentów.

 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1. Wraz z ofertą (wg załączonego formularza), należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (druk w załączeniu),

 2. pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów (o ile dotyczy).

 1. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy: w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli pełnomocnictw (o ile dotyczy), albo złożyli dokumenty zawierające błędy bądź wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania (złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.).

 


 

VII. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego – faksem (nie dot. oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą).

 2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumieją się za pomocą faksu, każda ze stron (na żądanie drugiej) niezwłocznie winna potwierdzić fakt otrzymania dokumentu.

 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Włodzimierz Drogi, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie, ul. Kąpielowa, tel. (0-62) 730 08 95; fax (0-62) 730 00 82, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00.

 

 

VIII. Termin związania ofertą

Na podstawie art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy, wykonawca zostaje związany złożoną przez siebie ofertą 30 dni; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

IX. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Ofertę należy sporządzić według załączonego formularza oferty czytelnie, w języku polskim;

 2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy;

 3. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI winny być składane w formie: oryginału (oferta, oświadczenie)

w przypadku pełnomocnictwa – zgodnie z poniższym pouczeniem:

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeśli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwa i jego podpis.

Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem;

Złożenie dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie podlega opłacie skarbowej.

 1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez dostawcę lub wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i podać tylko jedną propozycje ceny;

 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty;

 4. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie opieczętowanej pieczęcią oferenta, podając adres zamawiającego oraz oznaczenie: Oferta – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - RESTAURACJA „ZACISZE” oraz dopisek: Nie otwierać przed 24.07.2009 r. godz. 12.00

 5. Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 96 ust. 3 Prawa o zamówieniach publicznych (przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności).

 6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian należy złożyć według zasad składania ofert, a koperta musi posiadać dodatkowe oznaczenie „zmiana”; koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty;

 7. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego. Po stwierdzeniu poprawności postępowania, koperta oferty wycofanej nie będzie otwierana. Zostanie zwrócona po upływie terminu na złożenie protestów.

 

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Pisemne oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie, ul. Kąpielowa. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

 

Termin składania ofert - 24.07.2009 r. do godz.11.30

Termin otwarcia ofert - 24.07.2009 r. o godz. 12.00

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny, opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena;

 2. Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia;

 3. W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia (cyframi i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.72 ust. 1 ww. ustawy każdy z wykonawców może zaproponować tylko jeden współczynnik będący podstawą do wyliczenia ceny oferty (w pierwszym etapie - dla porównania ofert, w drugim etapie – dla obliczenia ceny przedmiotowej usługi).

Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny. Na podstawie art. 72 ust. 2 zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

XII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, ze wskazaniem firmy (nazwy) i siedziby wybranego Wykonawcy oraz ceny oferty. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy;

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.


 

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

 

Projekt umowy – stanowi załącznik do SIWZ.

 


 

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

Protest dotyczący treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6 ustawy.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

 1. wyboru trybu zapytania o cenę,

 2. opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

 3. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

 4. odrzucenia oferty.

 

 

XV. Pozostałe uregulowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: [email protected] lub [email protected]

 3. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 5. Informacje dotyczące wykonania części usługi przy pomocy podwykonawców:

1) Jeżeli występuje podwykonawca - Zamawiający wymaga wskazania części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (w załączniku do umowy);

2) Zamawiający nie określa w niniejszej specyfikacji, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom;

 

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki:

 1. formularz oferty przetargowej,

 2. formularz oświadczenia z art. 22 ust. 1,

 3. projekt umowy,

 4. formularz – podwykonawca.

 

Zatwierdził

 

 

 

 

 

Ostrzeszów, dnia 17.07.2009 r.

Załącznik nr 1

 


 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Ostrzeszowie

ul. Kąpielowa

63-500 Ostrzeszów

 

 

 

 

O F E R T A

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PRZEBUDOWY z ROZBUDOWĄ RESTAURACJI „ZACISZE”

w OSTRZESZOWIE

 

 

 

1. Ofertę składa:

 

 

Nazwa

Wykonawca

 

Adres

 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do kontaktów

 

Imię i nazwisko

 

Adres

 

Telefon

 

Fax

 

e-mail

 

 

3. Deklaracja Wykonawcy:

 
Odpowiadając na zapytanie o cenę z dnia 17.07.2009 r., oferuję wykonywanie przedmiotowego zamówienia za cenę:

 

cena netto .........................................

 

podatek (VAT)....................................

 

cena brutto .......................................

 

(słownie brutto ..................................................................................... ............................................... zł)

 

 

 

 1. Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia na warunkach określonych przez zamawiającego w zapytaniu o cenę.

 2. Oświadczam, że w zaoferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 3. Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

 4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

 5. Oświadczam, że załączony do SIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany

i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Oświadczam, że dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 

………………………………………………………

 

……………………………………………………….

 

……………………………………………………….

 

 

 

 

..................................................................

(podpis / podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

 

 

Miejsce i data..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

.....................................................

 

.....................................................

 

.....................................................

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

 

 

Oświadczenie

 

 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY z ROZBUDOWĄ RESTAURACJI „ZACISZE” w OSTRZESZOWIE oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) :

 

 

 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

lub

przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 1. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................

(podpis / podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr …

(zał. do umowy – o ile dotyczy)

 

 
ZAKRES ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ,
KTÓREJ WYKONANIE POWIERZĘ PODWYKONAWCOM

 

Obowiązuje w przypadku wykonania części usługi przy pomocy podwykonawców

 

 

 

Część zamówienia

- podwykonawca

 

 

Kwalifikacje/doświadczenie

niezbędne

do wykonania zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................

(podpis / podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

Miejsce i data …………………………….

hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion